Articles sobre el seu decés


DATA Periòdic - Revista
14 / març / 2012 Ara
" Berria
" Diari de Balears
" Diari de Girona
" Diari de Tarragona
" Diario de Ferrol
" Diario de Ibiza
" Diario de Navarra
" Diario Vasco
" El Correo Gallego
" El Punt - Avui
" Gara
" Granada Hoy
" El Heraldo de Aragón
" Ideal
" La Mañana
" La Vanguardia
" La Voz de Asturias    
" La Voz de Cádiz
" Las Provincias
" Menorca
" Norte de Castilla
" Regió 7
" Segre
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Diari ARA   ---   14 / 03 / 2012 
 
El Punt-AVUI   ---   14 / 03 / 2012

 
La Vanguardia   ---   14 / 03 / 2012

 
El Periódico   ---   14 / 03 / 2012

 

 

 

 

 

                                                                                            
La Mañana   ---   14 / 03 / 2012  
                                                                                           
Diario de Ibiza    ---    14 / 03 / 2012    ---    Menorca
 
                                                                                          
El Norte de Castilla  ---   14 / 03 / 2012  ---   La Voz de Asturias 
  
                                                                                            
20 minutos    ---     14 / 03 / 2012    ---     Diario de Navarra
    
                                                                                           
Revista "Accent", núm. 222 (pàg. 14)   ---   22 / 03 / 2012